Vedtægter


Vedtægter for Aarhus LinedanZe.dk

§ 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED.


Klubbens navn er:                      Aarhus LinedanZe.dk

Klubbens hjemsted er:               Århus Kommune - Region Midtjylland

Klubbens adresse er:                 Formandens adresse.


§ 2 FORMÅL.


  1. Klubbens formål:

På klubbasis at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven

Udbrede kendskabet til og interessen for Linedance

Styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem klubbens medlemmer

Tilbyde medlemmerne dans i lokaler i Århus Kommune

Give opvisninger i et omfang klubben har interesse heri

     2. Samarbejde:

Klubben samarbejder med andre danseklubber og - foreninger i Danmark og i udlandet

 


§ 3. MEDLEMSKAB.


Som medlem optages enhver, som har lyst til at danse Linedance, og som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål.

Bestyrelsen og Instruktørerne har pligt til at informere medlemmerne om etik og regler for at danse hos Aarhus LinedanZe.dk.

Det er tilladt at tilmelde sig flere hold under forudsætning af, at der er plads på holdene. For det første hold betales fuld medlemskontingent og danseafgift. For øvrige hold kan der opnås rabat. Rabatten fastsættes af bestyrelsen. Studerende under 25 år med gyldigt studiekort opnår 10 % rabat på danseafgiften.

Bestyrelsens medlemskontingent og danseafgift betales af klubben.

Medlemskontingent og danseafgift for klubbens egne instruktører betales af klubben.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller instruktørerne.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned kan bestyrelsen med 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Vedkommende kan ikke optages påny som medlem af klubben, før gælden er betalt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som modarbejder klubben eller dens formål, eller når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende kan få sin sag prøvet på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, såfremt den ekskluderede måtte ønske dette. Vedkommende kan kun optages som medlem igen ved en generalforsamling.

 


§ 4. KONTINGENT.


Bestyrelsen fremlægger forslag til medlemskontingent og danseafgift på den ordinære generalforsamling. Dette fastsættes for et år ad gangen.

Betalingen kan ske til kassereren senest på 2. danseaften - enten kontant, via netbank eller med MobilePay.

Ved indbetaling af medlemskontingent og danseafgift opnås aktivt medlemskab.

 


§ 5. GENERALFORSAMLINGEN.


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts/april måned.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive medlemmer over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen bekendtgøres senest 4 uger før afholdelse, ved primært at udsende mail til danserne – dagsorden på dansestederne til gennemlæsning og på klubben hjemmeside.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Forslag kan godkendes ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede

Vedtægter kan ændres ved simpelt flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af januar måned.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere.

Bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af regnskab.

Behandling af indkomne forslag.

Fastlæggelse af kontingent.

Valg af formand (lige årstal).

Valg af kasserer (ulige årstal).

Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Valg af revisor.

Eventuelt.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.

 


§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 


§ 7. KLUBBENS DAGLIGE LEDELSE.


Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 3 medlemmer. Det tilstræbes at have èn af instruktørerne indvalgt i bestyrelsen - hvis muligt - alternativt vælges en af instruktørerne til observatør i bestyrelsen, og deltager i bestyrelsesarbejdet - dog uden stemmeret.

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges i lige år og kassereren vælges i ulige år.

De 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Den ene vælges i lige år, og de to vælges i ulige år. Bestyrelsen udpeger selv næstformand og sekretær. Suppleanterne vælges hvert år.

Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet, efter skriftlig meddelelse senest 8 dage før mødet.

Valgbar til bestyrelsen er aktive medlemmer af klubben. Ægtefæller/samlevere kan ikke vælges til samme bestyrelse.

 


§ 8. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION.


Klubbens regnskabsår går fra 01.01 - 31.12.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Klubbens regnskab føres af kassereren. Klubbens medlemsregister føres af formanden. Kopi af medlemsregister udleveres til klubbens instruktører.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Bestyrelsen er overfor byrådet ansvarlig for anvendelse af det modtagne tilskud for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for klubben

Bestyrelsens medlemmer hæfter for det tilskud som klubben har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende for forsætlig eller uagtsom.

 


§ 9. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE.


Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i klubben. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser. Klubben hæfter alene med dens respektive formue. Bestyrelsen har ansvaret for at klubben administreres efter gældende love og retningslinjer.

 


§ 10. OPLØSNING.


Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning tager generalforsamlingen bestemmelse om klubbens anlæg ved simpelt flertal.

Ved opløsning af klubben skal eventuel formue anvendes til almennyttighe formål inden for Folkeoplysningens område.

 


§ 11. DATERING.


Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 30. marts 2023.